Poistenie výrobkov proti poškodeniu


V eshopperi si vážime našich zákazníkov natoľko, že sa snažíme poskytovať služby aj nad bežný štandard, ktorý nie všetky online obchody ponúkajú.

Poistenie výrobkov chráni pred neopatrnosťou, či už vlastnou alebo cudzou, proti poškodeniu a zničeniu zariadenia. Toto poistenie sa taktiež aplikuje pre prípad krádeže vlámaním a lúpež.

Chráni teda pred neplánovanými výdavkami na získanie nového zariadenia.

Sadzby poistného a ostatné podmienky

Poistenie na 2 roky Poistné s daňou
Mobil, tablet, smart watch 25%
Notebook, PC, fotoaparáty/kamery, GPS      
20%
Ostatné elektro 15%


Platba:                           jednorázové poistné

Amortizácia:                2% mesačne

Spoluúčasť:                 10%, min 20€

Predaj:                          pri kúpe daného zariadenia cez e-shop, alebo dodatočne do 14 dní od zakupenia

Poisťovateľ:                 Generali

Poistník:                       partner

Poistený:                      klient ktorý si kúpi zariadenie

Ceny zariadení:           mobil/tablet: min. 100€, max. 2000€, ostatné zariadenia min. 100€, max. 3000€


Služby ako poistenie proti náhodnému poškodeniu, či poistenie proti odcudzeniu, predstavujú komplexný a hlavne bezpečný balík protiopatrení, práve proti vzniku takýchto nepríjemných situácii. Nečakajte kým Vás zasiahne negatívna udalosť a Vy budete musieť riešiť jej následky nepripravený.

V prípade odcudzenia výrobku, nerentabilné opravy či totálnej škody na výrobku je vyplatená časová cena, od ktorej sa odpočíta spoluúčasť. Časová cena sa vypočíta tak, že od kúpnej ceny výrobku odpočítame 2% za každý mesiac používania.

Pr. Zákazník v 10 mesiacoch od nákupu mobilného telefónu s poistením hlási poistnú udalosť. Kúpna cena mobilného telefónu bola 500 €. Poisťovňa uzná ako totálnu škodu a posiela zákazníkovi nasledujúce čiastku: 500 - (500x20%) - 40 spoluúčasť = 360 €.

Riziká ktoré kryjeme

Pre prípad poškodenia alebo zničenia zariadenia a to najmä z týchto príčin:

 • Požiarom, likvidáciou požiaru, výbuchom, priamym úderom blesku,
 • Záplavou, povodňou, plávajúcim ľadom, víchricou, krupobitím, zosuvom pôdy,
 • Pádom zariadenia, nárazom,
 • Pádom iných predmetov na zariadenie,
 • Obliatie, utopenie,
 • Skratom alebo iným pôsobením elektrického prúdu (napr. prepätím, chybou izolácie)
 • Náhodným mechanickým poškodením pri manipulácii a preprave

Pre prípad odcudzenia krádežou vlámaním:

Poistená vec bola odcudzená spôsobom, pri ktorom páchateľ preukázateľne prekonal prekážky.

Za krádež vecí s prekonaním prekážok sa považuje zmocnenie sa veci pokiaľ boli:

 • Jednotlivo proti odcudzeniu zabezpečené alebo
 • Ukradnuté násilným vniknutím do uzamknutých miestností vlámaním
 • Ukradnuté z motorového vozidla a neboli viditeľné

Pre prípad odcudzenia lúpežou:

Ak bola lúpež oznámená polícii a poistený sa preukáže policajnou správou a páchateľ použil voči poistenému dokázateľné násilie alebo hrozbu násilia alebo využil náhlu fyzickú či psychickú tieseň poisteného.

Riešenie poistných udalostí (PU) - poškodenie/zničenie/krádež

Riešenie PU je v kompetencii partnera. Klient prinesie poškodené zariadenie, partner spíše reklamáciu, dá výrobok opraviť a nahlási (resp. priamo servis) Generali s priložením všetkých potrebných dokladov. Následne si klient vyzdvihne opravené zariadenie. Poistné plnenie za opravy ide priamo na účet partnera/servisu.

Výhody pre klienta:

 • Klient nemusí nič hlásiť poisťovni, nič posielať, nemusí vypisovať žiadne hlásenia. Pracovník partnera zadá potrebné údaje do reklamačného protokolu do kolónky závada/dôvod reklamácie – uvedie čo, kde a kedy sa stalo
 • Rýchla likvidácia PU, pri vyzdvihnutí opraveného zariadenia klient dostáva aj záverečný list
 • Klient nemusí nič platiť (okrem spoluúčasti) a následne si to pýtať od poisťovne
 • Klient si môže pri totálnej škode (teda vyplatení peňazí priamo u predajcu) zakúpiť nové zariadenie

Forma riešenia PU je na dohode partnera a Generali a process môže byť upravený podľa potrieb.

eshopper s.r.o., Antolská 3936/6, Bratislava 851 07, 0915910336, info@eshopper.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info