Obchodné podmienky


Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.eshopper.sk (znenie k 31.03.2019).

1. Všeobecné ustanovenie

1.1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.eshopper.sk. V zmysle týchto obchodných podmienok môžu uskutočňovať nákup tovaru fyzické aj právnické osoby (ďalej len „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí s takto uzatvorenými kúpnymi zmluvami, ktoré sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami rovnako ako ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.eshopper.sk. a príslušnými právnymi predpismi.

1.2. Predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie spoločnosť eshopper s.r.o, so sídlom: Antolská 3936/6, Bratislava, 851 07, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 132934/B, email: info@eshopper.sk , telefonický kontakt:0915910336 (ďalej len „predávajúci“ alebo Eshopper alebo „spoločnosť Eshopper“).

1.3. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3.

2. Postup pri objednávaní

2.1. Zákazník si môže cez e-shop www.eshopper.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA"/ikona košíka.

2.2. Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA"/ikony košíka sa tovar automatický pridá do nákupného košíka umiestneného v pravom hornom rohu stránky a jeho obsah je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie objednávky na www.eshopper.sk nie je podmienené registráciou, je však odporúčané vzhľadom na výhody z toho vyplývajúce - vernostný program. Pri vytváraní objednávky je zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Ak zákazník nakupuje:

a) ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uvedie meno a priezvisko, adresu. Súčasne zákazník uvedie svoje telefónne číslo a e-mail.

b) ako právnická osoba v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, zákazník uvedie tiež svoje obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo spoločnosti.

Všetky údaje nutné k registrácii budú použité pri vytvorení objednávky a taktiež budú použité v plnení zmluvy. Pokiaľ bude pri registrácii vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť eshopper s.r.o registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii má zákazník vytvorené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch na stránke www.eschopper.sk prihlasovať. Osobné konto slúži na vytváranie objednávok, ich evidenciu, evidovanie zliav a bude použité na účely vernostného programu zákazníka. Spoločnosť eshopper, s.r.o. odporúča zákazníkovi uchovať prihlasovacie údaje pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich týchto údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na www.eschopper.sk pod menom príslušného zákazníka.

2.3. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch. Pod ostatnými nákladmi sa myslia náklady na dodanie, resp. dopravu, prípadne iné služby ponúkané predajcom (ak nie sú tieto služby poskytované zdarma v rámci aktuálne prebiehajúcej akcie). Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s celkovou cenou a nákladmi (ďalej len „cena“). Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že bol informovaný o celkovej cene a nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy, prípadne aj vynášky tovaru (ďalej tieto služby len „sprievodné služby“). Vytvorením objednávky túto predávajúci zaregistruje v systéme, o čom bude zákazník informovaný e-mailovou notifikáciou o jej prijatí. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky zákazníkovi ako kupujúcemu neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp., že bol expedovaný. Zmluva o kúpe tovaru sa vtedy považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru a poskytnutie sprievodných služieb za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.eshopper.sk, v týchto Obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke www.eshopper.sk, V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá.

2.4. V prípade, že kupujúci tovar zaplatí platobnou kartou pri vystavovaní objednávky, avšak predávajúceho dodávateľ na základe bodu 3 tohto článku informuje o nedostupnosti tohto tovaru, bude kupujúcemu kúpna čiastka za tovar vrátená bezodkladne na účet, z ktorého túto posielal.

2.5. Detaily objednávky budú zákazníkovi zaslané na e-mail uvedený pri registrácii, poprípade pri objednaní tovaru (ak zákazník nevyužil možnosti registrácie). Na uvedenú e-mailovú adresu budú zasielané všetky ďalšie informácie (najmä zaregistrovanie, prijatie objednávky, úhrada, expedovanie a pod.) ohľadom objednávky kupujúceho.

3. Platobné podmienky

3.1. Všetky ceny tovarov sú uvedené aj vrátane DPH. Kúpna cena tovaru bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a) platba na dobierku, pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca), 2,20 EUR

b) platba bankovým prevodom (vopred na bankový účet uvedený v objednávke), 0 EUR

c) platba platobnou kartou on-line (prostrednictvom internetového rozhranie banky), 0 EUR

d) na splátky (len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúce splátkový predaj). Spoločnosť QUATRO, ktorá spracováva splátkové zmluvy pre objednávky vytvorené prostredníctvom www.eshopper.sk

3.2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim na kupujúceho. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Bežná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar ponúka predávajúci bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá cena, ktorá lepšie odzrkadľuje cenovú hladinu daného výrobku v danom čase na trhu.

3.3. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

4. Dodacie podmienky a dodanie tovaru

4.1. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 14 dní. Tovar sa však predávajúci snaží obvykle expedovať do 24 hodín v rámci pracovného týždňa, ak je tovar, ktorý si kupujúci objednal, na sklade u dodávateľa. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní, o presnom dni expedície a dodaní tovaru vás budeme informovať e-mailom alebo SMS správou. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré spoločnosť eshopper s.r.o. nevie ovplyvniť a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania objednaného tovaru zákazníkovi (zvyčajne okolnosti vyššej moci), alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať (z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy), nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode; v takom prípade sa uplatní postup podľa nasledujúceho odseku.

4.2. Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady ceny na účet spoločnosti eshopper s.r.o., na ktorý mala byť táto úhrada poukázaná.

4.3. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.

4.4. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám.

5. Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

5.1. Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté právo kupujúceho, ktorý vystupuje a na www.eshopper.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto uvedené v článku VI. Takýto zákazník vystupujúci ako spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (stornovať svoju objednávku) aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa nasledujúceho článku.

5.2. Ak doba dodania uvedená v článku IV bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho a ak nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje najneskôr do 14 dní od oznámenia nesplniteľnosti doby dodania zákazníkovi vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ceny objednávky, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutú v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

5.3. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

5.4. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese reklamacie@eshopper.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto kupujúci rozhodne, zašle predávajúcemu spolu s tovarom (kupujúcim) podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením jeho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

5.5. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil (napr. poistná zmluva, zmluva o predĺžení záruky, splátková zmluva).

5.6. Tovar zašle kupujúci spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu predávajúceho. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

6. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

6.1. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu použitý, poškodený alebo neúplný tovar alebo jeho hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

6.2. Kupujúci je povinný v zmysle bodu 1 tohto článku všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6.3. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

6.4. V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka,

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6.5. Ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

6.6. Vyššie uvedené články všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

7. Uplatňovanie reklamácií, sťažností a podnetov

7.1. Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri alebo po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

7.2. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru a oznámi danú skutočnosť na reklamacie@eshopper.sk. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky a zistení vady a to vyplnením reklamačného formulára na stránke www.eshopper.sk. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

7.3. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.4. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.soi.sk spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

7.5. Obaja účastníci sporu sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov. Kupujúci – spotrebiteľ, môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

7.6. Spoločnosť eshopper s.r.o., nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (najmä chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a pod.), zásahom do výrobku inou, ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

7.7. Sťažnosti a podnety môže zákazník uplatniť na e-mailovej adrese info@eshopper.sk. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy uplatnenej sťažnosti alebo podnetu do 30 dní od prijatia.

eshopper s.r.o., Antolská 3936/6, Bratislava 851 07, 0915910336, info@eshopper.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info